Strategia

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Boreo luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreo keskittyy arvonluontiin pitkällä aikavälillä, ja sen tavoitteena on olla paras koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. Boreon strategian ytimessä on kasvun luonti yritysostoin ja sen yhtiöiden kehittäminen standardisoidun operatiivisen kehittämisen strategian mukaisesti. Ihmiset ovat Boreon tärkein voimavara, ja meidän yhteisenä tehtävä on kestävän yrityskulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimittajillemme olemme kasvun mahdollistaja ja tuemme asiakkaitamme kilpailukyvyn lisäämisessä tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavia tuotteitamme ja palveluitamme. Boreo on paikkasi Kasvaa ja Kukoistaa.

Tavoitteeseen päästään toteuttamalla kolmea strategian osa-aluetta, jotka ovat Yritysostot, Operational excellence ja Ihmiset & kulttuuri.

Boreon arvonluontimalli

Strategian osa-alueet

Yritysostot

Yritysostot-strategialla tavoitellaan merkittävää kasvua, pyritään hajauttamaan konsernia uusiin maantieteisiin ja teollisuuksiin sekä vahvistamaan nykyisiä liiketoimintoja add-on yritysostoilla.

Operational excellence

Operational excellence -strategian tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja luoda orgaanista kasvua.

Ihmiset & kulttuuri

Ihmiset & kulttuuri -strategian tavoitteena on yhteisen kulttuurin luominen sekä tehdä Boreosta paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle kasvaa ja kukoistaa.

Yritysostot add

Yritysostostrategia päätavoitteet

Kasvu

Tavoittelemme yritysostostrategiallamme merkittävää kasvua tulevaisuudessa ja odotamme sen tuottavan merkittävän osan asettamastamme liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kasvutavoitteesta 2021-2023.

Hajauttaminen

Pyrkimyksenämme on lisäksi hajauttaa konsernia yritysostojen kautta uusiin maantieteisiin ja uusiin teollisuuksiin ja siten vahvistaa tavoittelemaamme suotuisaa konsernin riskiprofiilia.

Liiketoimintojen vahvistaminen

Vahvistamme add-on yritysostoilla myös nykyisiä liiketoimintojamme.

Millaisia yritysostoja toteutamme

Kaikille yritysostoille yhteiset kriteerit ovat:

 • B2B-liiketoiminta

 • Kohtuullinen arvostustaso

 • Pääomakevyt

 • Terve kannattavuus

 • Ennustettavuus

 • Hyvä kassavirta

Platform-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat:

 • Ei integraatiota olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

 • Riittävä ostettavan yhtiön koko yritysoston hetkellä tai mahdollisuus kasvattamiseen yritysostojen kautta

 • Mahdollisuus arvonluontiin Yritysostot- ja Operational excellence -strategian kautta

Add-on-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat:

 • Integrointi olemassa oleviin liiketoimintoihin tapauskohtaisesti

 • Maantieteellinen ja tuoteportfolion laajentaminen

 • Vertikaalinen tai horisontaalinen laajentuminen arvoketjussa

 • Pienikokoisia operatiivisia add-on-yritysostoja olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

Yhtiöiden väliset synergiahyödyt yritysostoissa

Yritysostostrategiamme ei perustu synergiahyötyihin nykyisten portfolioyhtiöidemme kanssa, vaan arvioimme jokaista ostokohdetta itsenäisenä toimijana, madaltaen yritysostostrategiamme riskiprofiilia.

Keskitymme kuitenkin päivittäisessä toiminnassamme mahdollisten synergioiden identifioimiseen ja hyödyntämiseen omistamiemme liiketoimintojen välillä. Liiketoimintojen kehittäminen ja synergioiden hyödyntäminen ovat olennainen osa Operational excellence -strategiaamme.

Maantieteellinen fokuksemme

Arvioimme yritysostomahdollisuuksia Pohjois-Euroopan alueella sekä valikoidusti muilla maantieteellisillä alueilla.

Tapamme työskennellä

Kokenut ja keskitetty M&A-organisaatiomme kehittää jatkuvasti toimintatapojamme ja työskentelee ostokohteiden generoinnin parissa, yhteistyössä sekä liiketoimintojemme että ulkoisen neuvonantajaverkoston kanssa.

Kannustamme ja kehitämme boreolaisia jatkuvasti ajattelemaan ja tunnistamaan mahdollisia yritysostokohteita liiketoiminnoillemme. Nykyiset liiketoimintamme toimivatkin tärkeänä sisäisenä lähteenä add-on yritysostokohteiden löytämisessä. Sisäisesti generoitujen mahdollisuuksien lisäksi ylläpidämme jatkuvasti suhteita yrityskauppojen parissa työskentelevien taloudellisten neuvonantajien kanssa Pohjois-Euroopassa. Neuvonantajaverkoston kautta identifioimme jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa konserniamme sekä maantieteellisesti että uusille toimialoille.

Toimintamallimme yritysostoprosessissa on standardisoitu aina kohteiden identifioinnista transaktion toteutukseen, sekä yritysoston jälkeiseen integrointiin. Kiinnitämme strategiassamme erityisesti huomiota ostettavien yhtiöiden johdon sitouttamiseen Boreoon, varmistaen yhteisen tahtotilan ja tavoitteet. Erityistä painoarvoa saa myös yhtiöiden soveltuvuus konserniimme, niin arvojen kuin toimintatapojen osalta.

Yhteystiedot

Jesse Petäjä
Head of M&A, Boreo Oyj
jesse.petaja@boreo.com, +358 40 706 9450

Operational excellence add

Operatiivisen tehokkuuden tavoitteena on optimoida Boreo-konsernin tuloksellisuus ja lisäarvon tuotto omistajille. Operatiivista tehokkuutta johdetaan avainprosessien kautta, näitä ovat:

 • Käyttöpääoman hallinta

 • Myynnin johtaminen

 • Ostotoiminnot

 • Boreo-konsernin tukitoiminnot

Jotta operatiivisen tehokkuuden parantaminen olisi mahdollista, tarvitaan:

 • Oikeaa asennetta ja yrittäjyyttä kaikessa toiminnassamme

 • Parhaiden käytäntöjen jakamista

 • Jatkuvaa oppimista ja kehittymistä

Jokapäiväisessä työssämme tämä tarkoittaa:

 • Strategisten tavoitteiden asettamista

 • Avaintoimenpiteiden tiedostamista ja päättämistä

 • Jatkuvaa seurantaa ja arvoajurien mittaamista

 • Korjaavien toimenpiteiden implementointia tarvittaessa

Ihmiset & kulttuuri add

Ihmiset ja kulttuuri ovat keskeisessä roolissa Boreon strategiassa. Jotta voisimme saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteemme, tarvitsemme organisaatioomme osaavia työntekijöitä, jotka ovat halukkaita kehittymään ja yrittämään parhaansa työssään. Systemaattisella henkilöstöstrategiallamme autamme liiketoimintaa onnistumaan ja pysymään mukana jatkuvassa kilpailussa sekä muuttuvassa työelämässä.

Päätavoite

Henkilöstöstrategiamme päätavoitteena on tehdä Boreosta henkilöstöllemme paras paikka kasvaa ja kukoistaa.
Uskomme, että kun työntekijämme viihtyvät ja onnistuvat työssään, liiketoiminnalliset tavoitteetkin saavutetaan.

Painopisteet

Jotta pääsisimme päätavoitteeseemme henkilöstöstrategiassa, olemme määritelleet viisi painopistettä, jotka ovat toimintamme ytimessä. Nämä ovat ne osa-alueet, joissa haluamme onnistua erinomaisesti ja joita priorisoimme.

Työnantajalupaus

Boreo-konserni tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja urakehitykseen. Vakuutamme, että kaikki, jotka tulevat meille töihin, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Pääset heti kokemaan yrityksemme rennon ja kotoisan kulttuurin ja ilmapiirin.

Toteutamme vuosittain henkilöstötutkimuksen ja teemme säännöllisesti eNPS-mittauksia (employee Net Promoter Score), jotka auttavat meitä ymmärtämään työntekijäkokemuksemme tason. Näiden kyselyjen perusteella pystymme myös kehittämään käytäntöjämme ja kulttuuriamme siten, että henkilöstömme tarpeet tulevat huomioiduksi.

Olemme määrittäneet Boreon työnantajalupauksen, jotta voisimme kirkastaa, mitä voimme tarjota niin työntekijöillemme kuin tuleville työnhakijoille ja miksi heidän kannattaisi liittyä Boreo-perheeseen.

Taloudelliset tavoitteet 2021-2023 add

Boreon taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021-2023 on esitetty alla. Strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena, ja Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

 • Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella vähintään 20 %

 • Operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa vähintään 8 %

 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x

Yritysostohistoria add

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

navigate_next

Ennusteet ja analyysit

Tutustu Inderesin ennusteisiin ja analyyseihin

navigate_next