Hallinnointi

Sijoittajat > Hallinnointi

Hallinnointi

Boreo Oyj (”Boreo” tai ”yhtiö”) on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Emoyhtiö Boreo Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Boreo-konsernin. Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttävät sen osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallinnosta vastaavat hallitus valiokuntineen ja Boreo-konsernin toimitusjohtaja.

Boreo noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita sekä Boreon yhtiöjärjestystä ja hallituksen ja sen toimikuntien työjärjestystä. Lisäksi Boreo noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2020 voimaan tulleen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia (Corporate Governance) noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteesta www.cgfinland.fi.

Yhtiö julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkaisemisen yhteydessä hallinnointikoodin mukaisen selvityksen Boreo-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä kultakin tilikaudelta. Selvitys on saatavilla pdf-muodossa. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana. Ajantasaiset tiedot hallinnosta ja hallinnointijärjestelmästä löytyvät näiltä internetsivuilta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yhtiöjärjestys

Boreo Oyj:n yhtiöjärjestys

Palkitsemisraportti

Tutustu julkaisemiimme palkitsemiseen liittyviin raportteihin ja selvityksiin.

Raportit ja esitykset

Tutustu viimeisimpiin sijoittajamateriaaleihimme