Palkitseminen

Sijoittajat > Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Boreon toimielinten palkitsemispolitiikka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekoprosessia, keskeisiä periaatteita ja ehtoja.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kuvaa Boreon palkitsemiskäytäntöjä ja toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan sekä muun johtoryhmän palkitsemista vuonna 2020. Palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Palkitsemisraportti 2020

Palkka- ja palkkioselvitysten arkisto add

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys add

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista päättää hallitus. Hallitus myös vahvistaa vuosittain konsernitason palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja tavoitteet emoyhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet add

Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla. Palkkaus tulee toteuttaa siten, että se on motivoivaa ja edistää suoritusta. Lisäksi palkitsemisessa painotetaan oikeudenmukaisuutta, kilpailukykyisyyttä, kommunikoinnin selkeyttä ja tehokasta toteutettavuutta.

Toimitusjohtajan palkitsemisessa otetaan huomioon myös tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Hallituksen palkitseminen pohjautuu yleisesti hyväksyttyihin hallituksen jäsenten palkitsemisjärjestelmiin niin että hallitus kokonaisuutena pystyy tukemaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta, kokouspalkkiosta ja osakkeista. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkio- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Tilikauden 2020 aikana hallitukselle maksettiin seuraavat palkkiot:

Hallituksen jäsenet Palkkiot
Simon Hallqvist (hallituksen pj 3.3.2020-) 0
Camilla Grönholm 12 786
Jouni Grönroos (tarkastusvaliokunnan pj 16.4.2020-) 25 000
Ralf Holmlund 15 000
Anssi Ruohtula 18 000
Michaela von Wendt 18 000
Martti Yrjö-Koskinen 0
Sari Nordblad (tarkastusvaliokunnan pj 15.4.2020 saakka) 8 952
Mikko Moilanen (hallituksen pj 2.3.2020 saakka) 14 214
Yhteensä 111 952

Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Ralf Holmlund 2.3.2020 ja 16.4.2020 Camilla Grönholm ja Jouni Grönroos. Sari Nordblad ja Mikko Moilanen poistuivat hallituksesta 16.4.2020. Anssi Ruohtula poistui hallituksesta 15.4.2021.

Yhtiökokouksen 16.4.2021 päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkio on tällä hetkellä 2 000 euroa kuukaudessa. 60 % palkkiosta maksetaan rahana ja 40 % yhtiön osakkeina. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lisäpalkkio on 1 000 euroa kuukaudessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle on tämän lisäksi maksettu erillinen palkkio määräaikaisesta kehitysprojektista. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 500 euroa kuussa. Kokouspalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille ja valiokuntien jäsenille 500 euroa kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Palkkioita maksetaan vain suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomille jäsenille, ja täten nykyiselle hallituksen puheenjohtajalle ei ole maksettu palkkioita.

Edellä esitettyjen palkkioiden lisäksi ei ole maksettu muita taloudellisia etuuksia. Hallituksen jäsenillä tai hallituksen puheenjohtajalla ei ole työsuhdetta yhtiöön.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Toimitusjohtajan kuukausittainen palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 225 tuhatta euroa vuodessa. Luontoisetujen määrä on 0,1 % peruspalkasta. Toimitusjohtajan palkitsemisen kokonaisuutta arvioidaan vuosittain.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa. Palkkion maksaminen edellyttää, että toimitusjohtaja on toiminut tehtävässään kalenterivuoden loppuun saakka ja että yhtiö tai toimitusjohtaja ei ole irtisanonut toimisuhdetta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Emoyhtiön toimitusjohtajalla ei ole tavanomaisesta eläkelainsäädännöstä poikkeavaa eläkesopimusta.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajille:

Toimitusjohtajan palkkiot Peruspalkat Luontoisedut Tulospalkkiot Eläkkeet Yhteensä
Kari Nerg 4.5.2020 alk. 128 000 158 0 0 128 158
Janne Silvennoinen 1.1.-2.2.2020 12 000 104 207 938 0 220 042
Yhteensä 140 000 262 207 938 0 348 200

Väliaikaiselle toimitusjohtajalle Martti Yrjö-Koskiselle ei yhtiön suurimman omistajan edustajana maksettu palkkaa tilikaudella 2020.

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan toimen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemmin sopimusosapuolin. Irtisanomiseen ei tarvita sopimusrikkoa tai vastaavaa erityistä syytä. Toimitusjohtajan toimisopimukseen on määritelty erokorvaus tilanteessa, jossa Boreo Oyj irtisanoo toimisuhteen. Kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden peruspalkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Muun johtoryhmän jäsenten kuukausittainen peruspalkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan autoeduksi.

Muun johtoryhmän jäsenten vuosittaiset peruspalkat etuineen ovat yhteensä noin 750 tuhatta euroa.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa.

Palkkion maksaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsen on toiminut tehtävässään kalenterivuoden loppuun saakka ja että yhtiö tai henkilö ei ole irtisanonut työsuhdetta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole Suomessa yksilöllisiä eläkejärjestelyjä. Ruotsissa työskentelevällä johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan eläkemaksuksi Ruotsin työeläkejärjestelmälle tyypilliseen tapaan.

Johdon omistukset ja osakekannustimet

Suurin osa johtoryhmän jäsenistä (ml. toimitusjohtaja) omistaa yhtiön osakkeita. Osa heistä on hankkinut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Boreon osakkeita yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta. Näiden järjestelyjen ehtoihin on kuulunut se, että henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita eteenpäin on rajoitettu henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen määritellyn ajan.

Irtisanomisehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat määritellään johtajasopimuksissa kullekin johtajalle henkilökohtaisesti erikseen. Yhtiön irtisanoessa johtoryhmän jäsenen irtisanomisajan pituus on 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa itse noudatetaan 4–6 kuukauden pituista irtisanomisaikaa. Johtoryhmän jäsenten johtajasopimuksissa ei ole sovittu ylimääräisistä irtisanomiskorvauksista.

Johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2020 seuraavat palkkiot:

Johtoryhmä 2020 Palkat Tulospalkkiot Luontoisedut Eläkkeet Yhteensä
Yhteensä 184 182 17 010 284 0 201 476

Johtoryhmään (pois lukien toimitusjohtaja) kuului 4.10.2020 saakka Marika Rusko. Uusi johtoryhmä nimitettiin 1.10.2020 ja 5.10.2020 alkaen siihen on kuulunut toimitusjohtajan lisäksi Aku Rumpunen, Mari Katara ja Janne Silvennoinen. Tilikauden vaihtumisen jälkeen 5.1.2021 johtoryhmään liittyi Richard Karlsson.