Palkitseminen

Sijoittajat > Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Boreon toimielinten palkitsemispolitiikka koskee hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen päätöksentekoprosessia, keskeisiä periaatteita ja ehtoja.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti

Palkitsemisraportti kuvaa Boreon palkitsemiskäytäntöjä ja toimielinten eli hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista vuonna 2022. Palkitsemisraportti on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Palkitsemisraportti 2022

Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys add

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista. Toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista päättää hallitus. Hallitus myös vahvistaa vuosittain konsernitason palkitsemisjärjestelmien periaatteet ja tavoitteet emoyhtiön toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet add

Boreo Oyj:n palkitseminen perustuu 19.4.2022 yhtiökokouksessa hyväksyttyyn palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikan mukaan palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon yhtiön taloudellinen tulos, henkilöiden osaaminen ja suoriutuminen tehtävässään, tehtävien vaativuus sekä ulkoiset palkka- ja palkkioreferenssit relevanteilla markkinoilla.

Toimitusjohtajan palkitsemisessa otetaan huomioon myös tehtävän erityisasema yhtiön liiketoimintastrategian muodostuksessa ja toteutuksessa sekä lyhyen että pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen aikaansaamisessa.

Boreo Oyj:n toimielinten palkitseminen vuonna 2022 on noudattanut edellä kuvattuja periaatteita. Hallituksen palkitseminen pohjautuu yleisesti hyväksyttyihin hallituksen jäsenten palkitsemisjärjestelmiin siten, että hallitus kokonaisuutena pystyy tukemaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimitusjohtajan palkitsemisessa on toteutunut kokonaispalkitsemisen kannustavuus, johdonmukaisuus ja kilpailukykyisyys.

Boreo Oyj:n palkitsemismalleissa tavoiteasetanta on rakennettu siten, että yhtiön taloudelliset avainluvut ja niiden positiivinen kehitys ovat keskiössä. Tällä pyritään siihen, että erinomainen suoriutuminen johtaa myös yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden kannalta hyvään lopputulokseen ja että yhtiön kannattavuus kehittyy suotuisasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitseminen voi muodostua yhdestä tai useammasta osatekijästä, kuten vuosipalkkiosta, kokouspalkkiosta ja osakkeista. Hallituksen jäsenet eivät kuulu yhtiön kannustinpalkkio- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Tilikauden 2022 aikana hallitukselle maksettiin seuraavat palkkiot:

Hallituksen jäsen Kuukausipalkkiot Kokouspalkkiot Osakkeet* Varainsiirtovero yhteensä
Camilla Grönholm 19 200 10 000 9 616 181 38 997
Jouni Grönroos 25 200 8 000 9 616 181 42 997
Simon Hallqvist 32 000 4 000 9 616 181 36 000
Ralf Holmlund 13 200 8 500 9 616 181 31 497
Juhani Mykkänen 10 547 3 000 9 616 181 23 344
Michaela von Wendt 13 200 8 500 9 616 181 31 497
Martti Yrjö-Koskinen 0 0 0 0 0
yhteensä 113 347 42 000 48 079 906 204 332

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituspalkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille päätettiin maksaa hallituspalkkiona 2 000 euroa kuukaudessa.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1 000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta. Päätettiin, että hallituspalkkiosta 60 %:a maksetaan rahana ja 40 %:a yhtiön osakkeina. Välillisen enemmistöosakkaan palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska ei ole yhtiön edun mukaista kasvattaa yhtiön välillisen enemmistöosakkaan osakeomistusta hallituspalkkioilla.

Toimitusjohtajan palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista sekä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä ja mahdollisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä erillisen hallituksen päätöksen perusteella. Boreo Oyj:n toimitusjohtajan palkitseminen tilikaudella 2022 on eritelty palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtajan kiinteää peruspalkkaa tarkistetaan vuosittain. Toimitusjohtaja on oikeutettu kulloinkin voimassa olevaan etukokonaisuuteen. Vuonna 2022 toimitusjohtajan verotettaviin luontoisetuihin kuului matkapuhelinetu.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa. Vuoden 2021 tulospalkkio on maksettu vuonna 2022. Keväällä 2023 maksetaan vuoden 2022 suoriutumiseen perustuva tulospalkkio, joka vastaa maksimissaan 6 kuukauden peruspalkkaa.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Hallitus voi päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, jonka edellytyksenä on oma sijoitus yhtiön osakkeisiin. Lisäksi ohjelmaan voi sisältyä etu, joka muodostuu osakehinnan alennuksesta ja/tai matching- eli lisäosake-elementistä. Myönnetyn pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän edun jaksotettu arvo ei saa ylittää 25 % toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta.

Boreo Oyj:n hallitus päätti 10.6.2022 perustaa avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmän, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Toimitusjohtajalle myönnetyn pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän edun jaksotettu arvo ei saa ylittää 25 % vuosittaisesta peruspalkasta.

Boreo Oyj:n toimitusjohtaja Kari Nerg merkitsi 14.-26.6.2022 toteutetussa henkilöstöannissa 6 768 kappaletta yhtiön osakkeita. Toimitusjohtajan hankkimien osakkeiden arvo oli 254 206 euroa. Täten heinäkuussa 2025 hänelle voi tulla maksettavaksi enintään 2 256 yhtiön osakkeen arvoinen palkkio sisältäen verojen maksamista varten tarkoitetun palkkion käteisosuuden. Vuonna 2022 toimitusjohtajalle ei maksettu pitkän aikavälin kannustinpalkkioita. 

Johdon omistukset ja osakekannustimet

Kaikki johtoryhmän jäsenet (ml. toimitusjohtaja) omistavat yhtiön osakkeita. Henkilöstöannissa merkittyjen osakkeiden lisäksi osa johtoryhmän jäsenistä on hankkinut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä yhtiön osakkeita yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta. Näiden järjestelyjen ehtoihin on kuulunut se, että henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita eteenpäin on rajoitettu henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen määritellyn ajan.

Eläke

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Boreo Oyj:n toimitusjohtajalla ei ole ollut lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläke-ehtoja tai lisäeläkemaksuja tilikaudella 2022.

Oheisessa taulukossa on esitetty vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot toimitusjohtajalle:

Toimitusjohtajan palkkiot Peruspalkat Muut taloudelliset etuudet ja korvaukset* Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä** Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä*** Yhteensä
Kari Nerg 244 667 29 280 70 487 0 344 434

*Muut taloudelliset etuudet ja korvaukset sisältäen mm. lomakorvaukset, lomarahat ja luontoisedut
**Vuodelta 2022 ansaittu lyhyen aikavälin tulospalkkion määrä tulee olemaan 39 930 euroa ja se maksetaan huhtikuussa 2023.
***Kesäkuussa 2022 myönnetyn pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän edun vuosittainen jaksotettu arvo on 28 245 euroa ja palkkiot maksetaan heinäkuussa 2025 ehtojen täyttyessä.

Irtisanomisehdot

Toimitusjohtajan toimen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemmin sopimusosapuolin. Irtisanomiseen ei tarvita sopimusrikkoa tai vastaavaa erityistä syytä. Toimitusjohtajan toimisopimukseen on määritelty erokorvaus tilanteessa, jossa Boreo Oyj irtisanoo toimisuhteen. Kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden peruspalkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen add

Peruspalkka ja etuudet

Muun johtoryhmän jäsenten kuukausittainen peruspalkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta ja luontoiseduista. Osalla johtoryhmän jäsenistä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan autoeduksi.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Johtoryhmän jäsenillä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka ehtoja tarkistetaan vuosittain. Tulospalkkiojärjestelmässä osa tavoitteista on sidottu taloudellisiin mittareihin ja osa laadullisiin ja/tai henkilökohtaisiin mittareihin. Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 6 kuukauden peruspalkkaa vastaava summa.

Palkkion maksaminen edellyttää, että johtoryhmän jäsen on toiminut tehtävässään kalenterivuoden loppuun saakka ja että yhtiö tai henkilö ei ole irtisanonut työsuhdetta ennen kalenterivuoden päättymistä.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma

Hallitus voi päättää pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä, jonka edellytyksenä on oma sijoitus yhtiön osakkeisiin. Lisäksi ohjelmaan voi sisältyä etu, joka muodostuu osakehinnan alennuksesta ja/tai matching- eli lisäosake-elementistä.

Boreo Oyj:n hallitus päätti 10.6.2022 perustaa avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmän, jossa merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita kolmen (3) vuoden sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Boreo Oyj:n muut johtoryhmän jäsenet (pl. toimitusjohtaja) merkitsivät 14.-26.6.2022 toteutetussa henkilöstöannissa 22 700 kappaletta yhtiön osakkeita. Täten heinäkuussa vuonna 2025 kyseisille johtoryhmän jäsenille voi tulla maksettavaksi enintään 6 461 yhtiön osakkeen arvoinen palkkio sisältäen verojen maksamista varten tarkoitetun palkkion käteisosuuden.

Eläke

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy kulloinkin voimassa olevan työntekijöiden eläkkeitä koskevan lainsäädännön mukaan. Johtoryhmän jäsenillä ei ole Suomessa yksilöllisiä eläkejärjestelyjä. Ruotsissa työskentelevällä johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus vaihtaa osa rahapalkastaan eläkemaksuksi Ruotsin työeläkejärjestelmälle tyypilliseen tapaan.

Johdon omistukset ja osakekannustimet

Kaikki johtoryhmän jäsenet (ml. toimitusjohtaja) omistavat yhtiön osakkeita. Osa heistä on hankkinut työsopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Boreon osakkeita yhtiön pääomistajalta Preato Capital AB:lta. Näiden järjestelyjen ehtoihin on kuulunut se, että henkilön mahdollisuuksia myydä osakkeita eteenpäin on rajoitettu henkilökohtaisessa sopimuksessa erikseen määritellyn ajan.

Irtisanomisehdot

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisajat määritellään johtajasopimuksissa kullekin johtajalle henkilökohtaisesti erikseen. Yhtiön irtisanoessa johtoryhmän jäsenen irtisanomisajan pituus on 6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenen irtisanoutuessa itse noudatetaan 4–6 kuukauden pituista irtisanomisaikaa. Johtoryhmän jäsenten johtajasopimuksissa ei ole sovittu ylimääräisistä irtisanomiskorvauksista.

Johtoryhmän jäsenille maksettiin vuonna 2022 seuraavat palkkiot:

Palkat Lyhyen aikavälin tulospalkkiot Pitkän aikavälin tulospalkkiot Luontoisedut Eläkkeet Yhteensä
869 309 206 657 0 10 180 32 459 1 118 605

Uusi johtoryhmä nimitettiin 1.10.2020 ja 5.10.2020 alkaen siihen on kuulunut toimitusjohtajan lisäksi Aku Rumpunen, Mari Katara ja Janne Silvennoinen. 5.1.2021 johtoryhmään liittyi Richard Karlsson ja Tomi Sundberg puolestaan aloitti johtoryhmässä 18.10.2021. Tilikauden vaihtumisen jälkeen 15.3.2022 Jesse Petäjä nimitettiin johtoryhmän jäseneksi.