Hallitus

Sijoittajat > Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Boreolla on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan (ja tarvittaessa varapuheenjohtajan).

Hallituksen kokoonpanoehdotuksen tekevät yhtiön suurimmat osakkeenomistajat. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2021 hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Michaela von Wendt, Camilla Grönholm, Jouni Grönroos ja Martti Yrjö-Koskinen.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2021 valitsemista hallituksen jäsenistä Camilla Grönholm, Jouni Grönroos, Ralf Holmlund ja Michaela von Wendt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist on Preato Capital AB:n kautta yhtiön merkittävä osakkeenomistaja. Martti Yrjö-Koskinen on Preato Capital AB:n omistaja ja toimii Preato Capital AB:n hallituksessa. Preato Capital AB:sta tuli yhtiön suurin omistaja 14.6.2019 tehdyllä osakekaupalla.

Martti Yrjö-Koskinen toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 3.2.2020-4.5.2020.

Hallituksen toiminta add

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Hallituksen työjärjestyksen mukaan hallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa seuraavat työtehtävät:

 • Yhtiön strategian ja pitkän aikavälin tavoitteiden vahvistaminen sekä tavoitteiden ja strategioiden toteutumisen seuranta

 • Strategisesti merkittävien suunnitelmien, yrityskauppojen ja investointien hyväksyminen

 • Taloudellisen raportoinnin valvonta ja arviointi

 • Taloudellisen suoriutumisen valvonta sekä taloudellisten raporttien käsittely ja hyväksyminen

 • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan toimintaperiaatteiden laatimisen varmistaminen

 • Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallinnan tehokkuuden valvonta ja arviointi

 • Tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen laatiminen, yhtiön tilintarkastuksen valvonta sekä tilintarkastajan suoriutumisen ja itsenäisyyden arviointi

Tarkempi kuvaus hallituksen työtehtävistä on kuvattu Hallituksen työjärjestyksessä (englanniksi)

Hallituksen valiokunnat add

Boreon hallitus voi perustaa valiokuntia työskentelynsä tukemiseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokuntien työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole

itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevina eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäviksi. Hallitus päätti vuonna 2021 perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta perustettiin vuonna 2019.

Valiokuntien työtehtävät on kuvattu valiokuntien työjärjestyksissä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 16.4.2020 Jouni Grönroos ja jäseniksi Ralf Holmlund ja Martti Yrjö-Koskinen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin 15.4.2021 Camilla Grönholm ja jäseniksi Simon Hallqvist ja Michaela von Wendt.

Tarkastusvaliokunta

Yhtiön hallitus nimittää tarkastusvaliokuntaan 3-4 jäsentä, joista yksi nimitetään valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsen ei voi olla yhtiön toimivan johtoryhmän jäsen.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja määrittelee valiokunnan kokousaikataulun ja kokousten asiasisällöt jäseniä konsultoiden. Tarkastusvaliokunta tapaa vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on hallituksen tarkastusvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • valvoa ja seurata taloudellisen raportoinnin prosessia

 • valvoa taloudellisten raporttien laatua ja eheyttä

 • valvoa ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta

 • arvioida yhtiön sisäisen valvonnan prosessia ja tehokkuutta

 • arvioida tilintarkastajan pätevyyttä ja suoriutumista

 • valvoa ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus

 • valmistella ja toimeenpanna muita hallituksen antamia tehtäviä

 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan tulee raportoida säännöllisesti hallitukselle ja toimittaa tarkastusvaliokunnan kokouspöytäkirjat hallitukselle

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys englanniksi (pdf)

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Yhtiön hallitus nimittää palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan 3-4 jäsentä, joista yksi nimitetään valiokunnan puheenjohtajaksi. Jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti.¨NBSP;Lisäksi vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsen ei voi olla yhtiön toimivan johtoryhmän jäsen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja määrittelee valiokunnan kokousaikataulun ja kokousten asiasisällöt jäseniä konsultoiden. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta tapaa vähintään kolme kertaa vuodessa.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan keskeisinä tehtävinä on hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnalle vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti:

 • avustaa hallitusta palkitsemisen raportoinnin ja hallinnoinnin valvomisessa ja valmistelussa
 • avustaa hallitusta valvomaan ja arvioimaan konsernin palkitsemiskäytäntöjen tehokkuutta sekä valmistella vuosikatsaukset, tavoiteasetannat ja bonusmallien muutokset
 • avustaa hallitusta seuraajasuunnittelussa ja nimityksissä

Hallituksen jäsenten esittely

Puheenjohtaja Simon Hallqvist

Synt. 1967
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen, puheenjohtaja 3.3.2020 alkaen

Päätoimi: Osakas Preato Capital AB

Keskeinen työkokemus: Preato Capital AB (Founding Partner 2004-), Argnor Wireless Ventures (Investment Director 2001-2004) ja Oracle Finland Oy (Account Manager 1995-1999)

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Preato Capital AB, Preato Oy ja Consivo Group AB

Jäsen Camilla Grönholm

Synt. 1964
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: ROCKWOOL International A/S, Henkilöstöjohtaja (CHRO) ja konsernin johtoryhmän jäsen 2012-2020, Pöyry Oyj (Henkilöstöjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2006-2012) ja Nokia Oyj (kansainväliset HR tehtävät 1999-2006, viim. HR Director, Nokia Mobile Phones 2003-2006)

Jäsen Jouni Grönroos

Synt. 1965
Koulutus KTM
Hallituksen jäsen 16.4.2020 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 16.4.2020 alkaen

Päätoimi: Fazer-konsernin CFO ja varatoimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsen

Keskeinen työkokemus: Rapala VMC Oyj:n CFO (2005-2010), AvestaPolarit Oyj:n vara-CFO ja myöhemmin CFO (2001-2005), Konsernin veropäällikkö, apulaisjohtaja ja myöhemmin Vice President Outokumpu Oyj:ssä (1990-2001), tilintarkastaja KPMG:ssä (1989-1990)

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Hartwall Capital Oy:ssä ja Caruna Networks Oy:ssä, hallituksen jäsen Rannikkotykistösäätiössä, hallituksen varajäsen East Office of Finnish Industries Oy:ssä

Jäsen Ralf Holmlund

Synt. 1954
Koulutus: KTM
Hallituksen jäsen 2.3.2020 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen 3.3.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Esso / ExxonMobil (1980-2009), CEO Suomen Lähikauppa Oy (2010-2016)

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Örum Oy Ab ja Carspect AB; Hallituksen jäsen:, Restel Oy ja Telko Oy

Jäsen Martti Yrjö-Koskinen

Synt. 1972
Koulutus: DI & CEFA
Hallituksen jäsen 22.8.2019 alkaen
Tarkastusvaliokunnan jäsen 22.8.2019 alkaen

Päätoimi: Osakas Preato Capital AB

Keskeinen työkokemus: COO & CFO Sanoma Media Finland Oy 2013-2017, Sijoittajasuhdeviestintäjohtaja Sanoma Oyj 2011-2013, Johtaja TeliaSonera Eurasia TeliaSonera AB (publ) 2009-2010, Sijoittajasuhdeviestintäjohtaja TeliaSonera AB (publ) 2005-2009, Rahoitusjohtaja TeliaSonera AB (publ) 2003-2005, Rahoitusasiantuntija Sonera Oyj 1999-2002

Keskeiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Preato Capital AB, Preato Oy

Jäsen Michaela von Wendt

Synt. 1980
Koulutus KTM
Hallituksen jäsen 12.04.2018 alkaen

Päätoimi: Lundia Oy:n toimitusjohtaja (2011 alkaen)

Keskeinen työkokemus: maajohtaja Universum (2006-2011), Ålandsbanken Abp (2000-2006)

Keskeiset luottamustoimet: hallituksen jäsen PPL Media Oy (2009 alkaen)

Sisäpiirin omistukset

Tutustu Boreon hallituksen osakeomistuksiin

navigate_next

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

navigate_next